TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 1. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ADI/UNVANI: PELLECURE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
ADRES: Ataköy 7-8-9-10, Selenium Retro, D-100 Güney Yanyolu No:18/A, 34158 Bakırköy/İstanbul
EPOSTA: info@pellecures.com
TEL: +90 533 063 57 63

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

CONSUMER RIGHTS – WITHDRAWAL – CANCELLATION REFUND CONDITIONS

GENERAL:

 1. If you place an order electronically through the website you are using, you are deemed to have accepted the preliminary information form and distance sales contract presented to you.
 2. Buyers are subject to the provisions of the Law No. 6502 on the Protection of Consumers and the Regulation on Distance Contracts (RG: 27.11.2014/29188) and other applicable laws regarding the sale and delivery of the purchased product.
 3. Shipping fees, which are the cost of product shipment, will be paid by the buyers.
 4. Each purchased product is delivered to the person and/or organization at the address indicated by the buyer, provided that it does not exceed the 30-day legal period. If the product is not delivered within this period, Buyers may terminate the contract.
 5. The purchased product must be delivered complete and in accordance with the qualifications specified in the order and with documents such as warranty certificate, user manual, if any.
 6. If it becomes impossible to sell the purchased product, the seller must notify the buyer in writing within 3 days of learning of this situation. Within 14 days, the total price must be returned to the Buyer.

IF THE PURCHASED PRODUCT IS NOT PAID FOR:

 1. If the Buyer does not pay the price of the purchased product or cancels it in the bank records, the Seller’s obligation to deliver the product ends.

PURCHASES MADE WITH UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD:

 1. After the product is delivered, if it is determined that the credit card paid by the buyer is used unfairly by unauthorized persons and the price of the product sold is not paid to the Seller by the relevant bank or financial institution, the Buyer must return the product subject to the contract to the SELLER within 3 days at the SELLER’s expense.

IF THE PRODUCT CANNOT BE DELIVERED ON TIME DUE TO UNFORESEEN REASONS:

 1. If force majeure occurs that the Seller cannot foresee and the product cannot be delivered on time, the Buyer shall be notified. The Buyer may request cancellation of the order, replacement of the product with a similar one or postponement of delivery until the obstacle is removed. If the Buyer cancels the order; If the Buyer has made the payment in cash, this fee will be paid to him in cash within 14 days after the cancellation. If the buyer has paid by credit card and cancels the order, the product price will be refunded to the bank within 14 days from the cancellation, but the bank is likely to transfer it to the buyer’s account within 2-3 weeks.

BUYER’S OBLIGATION TO CHECK THE PRODUCT:

 1. The buyer shall inspect the goods / services subject to the contract before receiving it; dents, broken, torn packaging, etc. damaged and defective goods / services from the cargo company will not receive. The delivered goods / services shall be deemed to be undamaged and intact. The BUYER must carefully protect the goods / service after delivery. If the right of withdrawal is to be used, the goods / service should not be used. The invoice must be returned with the product.

RIGHT OF WITHDRAWAL:

 1. BUYER; Within 14 (fourteen) days from the date of delivery of the purchased product to him / her or the person / organization at the address indicated, he / she may use the right of withdrawal from the contract by rejecting the goods without any legal and criminal liability and without any justification, provided that he / she notifies the SELLER via the contact information below.

CONTACT INFORMATION FOR THE SELLER’S RIGHT OF WITHDRAWAL:

COMPANY

NAME/TITLE: PELLECURE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTI.

ADDRESS: ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM MAH. ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL CAD. A-B BLOK NO: 18 /1 İÇ KAPI NO: 31 BAKIRKÖY/ İSTANBUL 

E-MAIL: info@pellecures.com

TEL: +90 533 063 57 63

DURATION OF THE RIGHT OF WITHDRAWAL:

 1. If the buyer purchases a service, this 14-day period starts from the date the contract is signed. Before the expiration of the right of withdrawal, the right of withdrawal cannot be used in service contracts where the performance of the service is started with the approval of the consumer.
 2. The costs arising from the use of the right of withdrawal belong to the SELLER.
 3. In order to exercise the right of withdrawal, a written notification must be made to the SELLER by registered mail, fax or e-mail within 14 (fourteen) days and the product must not be used within the framework of the provisions of “Products that cannot be used for the Right of Withdrawal” regulated in this contract.

EXERCISE OF THE RIGHT OF WITHDRAWAL: 

 1. 3rd person or the invoice of the product delivered to the BUYER, (If the invoice of the product to be returned is corporate, it must be sent together with the return invoice issued by the institution when returning. Order returns whose invoice is issued on behalf of institutions will not be completed if the RETURN INVOICE is not issued).
 2. Return form, The products to be returned must be delivered complete and undamaged together with the box, packaging, standard accessories, if any.

RETURN CONDITIONS:

 1. The SELLER is obliged to return the total price and the documents that put the BUYER under debt to the BUYER within a period of 10 days at the latest from the receipt of the withdrawal notification and to return the goods within 20 days.
 2. If there is a decrease in the value of the goods for a reason arising from the fault of the BUYER or if the return becomes impossible, the BUYER is obliged to compensate the SELLER’s damages in proportion to its fault. However, the BUYER is not responsible for the changes and deterioration caused by the proper use of the goods or the product within the right of withdrawal period. 
 3. In the event that the campaign limit amount organized by the SELLER falls below the campaign limit amount due to the use of the right of withdrawal, the discount amount benefited within the scope of the campaign is canceled.

PRODUCTS THAT CANNOT USE THE RIGHT OF WITHDRAWAL:

 1. Underwear bottom parts, swimwear and bikini bottoms, make-up materials, disposable products, goods that are in danger of spoiling quickly or that are likely to expire, products that are not suitable for return in terms of health and hygiene if the packaging is opened by the BUYER after delivery to the BUYER, products that mix with other products after delivery and cannot be separated by nature, Except for those provided within the scope of the subscription agreement, goods related to periodicals such as newspapers and magazines, services performed instantly in electronic media or intangible goods delivered to the consumer instantly, and audio or video recordings, books, digital content, software programs, data recording and data storage devices, computer consumables, if the packaging is opened by the BUYER, it is not possible to return them in accordance with the Regulation. In addition, before the expiration of the right of withdrawal period, it is not possible to use the right of withdrawal regarding the services started to be performed with the approval of the consumer in accordance with the Regulation.

DEFAULT AND LEGAL CONSEQUENCES

 1. The BUYER accepts, declares and undertakes that if he/she defaults in the event that he/she makes payment transactions by credit card, he/she will pay interest within the framework of the credit card agreement between the cardholder bank and the bank and will be liable to the bank. In this case, the relevant bank may apply for legal remedies; may request the costs and attorney’s fee from the BUYER and in any case, if the BUYER defaults due to the BUYER’s debt, the BUYER agrees to pay the loss and damage incurred by the SELLER due to the delayed performance of the debt.